Λαγκαδάς: 27-09-2018

Αρ. Πρωτ. : -3459 -

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Ο Πρόεδρος ΥΚΠΠΑΠ Λαγκαδά , προκηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΠΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» με προϋπολογισμό 39.150,00 € (31.572,58 + 7.577,42 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Α1 τάξη και άνω) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΆ (Α1 τάξη και άνω) , με προϋπολογισμό εργασιών 31.572,58 € (δαπάνη εργασιών, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα, πριν το ΦΠΑ.
  2. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 129/2018, μελέτη με προθεσμία περαίωσης . δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 29 4ος όροφος .

 

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-10-2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.

    Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 μ.μ. και η ώρα λήξης 10:30 π.μ. στο κτίριο της ΥΚΠΑΑΠ, και το σύστημα υποβολής των προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 (Α' 147). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23940-20323.

    Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, για έργα κατηγορίας Α1 και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

    Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

    Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

    Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης εδώ, της διακήρυξης εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης εδώ

Ακολουθήστε μας στο FB

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.