Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΗΣ Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

    µειοδοτική δηµοπρασία, φανερή και προφορική, σύµφωνα µε την υπ’αριθ. 77/2016 Απόφαση του ∆.Σ. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά και βάσει του Π.∆. 270/81, για τη µίσθωση ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Λαγυνών της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

    Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δ.Κ. Λαγυνών και η συνολική επιφάνεια θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 260 τ.µ., καθώς και να πληροί τις προδιαγραφές όπως αυτές αναγράφονται στη με αριθμό 4/2016 Διακήρυξη.

    Οι Αιτήσεις- Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά που θα τις συνοδεύουν θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ηµέρες σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, στα γραφεία της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά, Χρυσοστόμου Σμύρνης 29 στο Λαγκαδά και θα απευθύνονται στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων.

    Αντίγραφο της Διακήρυξης µπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερομένους στην ανωτέρω διεύθυνση, στα τηλέφωνα 2394020323-2394020841 και στις επίσημες ιστοσελίδες του Δήμου Λαγκαδά και της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης και την περίληψή της

Ακολουθήστε μας στο FB

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.