Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά

    Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη μίσθωση λεωφορείων και πραγματοποίηση εκδρομών και μετακινήσεων των μελών των Κ.Α.Π.Η.

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. (Χρ. Σμύρνης 29 - Λαγκαδάς - 4°ς όροφος) δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Στις 21-06-2016 θα διεξαχθεί ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός.).

    Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 11:00 π.μ.

    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι από τις αρμόδιες αρχές και έμπειροι επαγγελματίες, με ειδικότητα στο δημοπρατούμενο αντικείμενο και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

    Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και ενός (1) έτους.

    Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασηςεκτός Φ.Π.Α%(35.410.00€*2%=708.20€) (Άρθρο 157/Ν.4281/2014).

    Πληροφορίες και αντίγραφα της Διακήρυξης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σμύρνης 29 Τ.Κ.: 57200 - Λαγκαδάς. Αρμόδια Υπάλληλος: κα Οικονόμου Όλγα. Τηλ. Επικοινωνίας: 23940-20323, Φαξ: 23940-20369.

Για την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού και εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Ακολουθήστε μας στο FB

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.