ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος,

για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της ΥΚΠΑΑΠ του Δήμου Λαγκαδά, που εδρεύει στον Λαγκαδά του Ν. Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας/

Τόπος Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» Δήμου Λαγκαδά

Χρ. Σμύρνης 29

57 200 Λαγκαδάς/

ΜΦΠΑΔ Λαγκαδά, Σοχού, Ασσήρου, Κριθιάς, Λαγυνών, Καβαλαρίου, Κολχικού

ΠΕ Καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής, με ειδικότητα αθλητικών δραστηριοτήτων κλειστών χώρων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-08-2016,

με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης της πράξης

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας αθλητικών δραστηριοτήτων κλειστών χώρων Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε ειδικότητας Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής.

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π)» του Δήμου Λαγκαδά Χρ. Σμύρνης 29, Τ.Κ. 57 200 Λαγκαδάς, 4ος όροφος, υπόψη κ. Μυλώση Πουλχερίας, κ. Τσακίρη Χαρίκλειας (τηλ. επικοινωνίας: 2394020323).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 29η Απριλίου 2016 έως και τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016.

Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.

του Δήμου Λαγκαδά

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης εδώ

και το ειδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 εδώ

Ακολουθήστε μας στο FB

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.