Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ,

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διενέργεια φανερής προφορικής μειοδοτικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194,201, 233 και 239 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α΄) και των ομοίων του Π.Δ/τος 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-03-1981 τ.Α΄) με σκοπό τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Τ.Κ. Ζαγκλιβερίου με τους εξής παρακάτω όρους:

 1. Να βρίσκεται εντός των ορίων της Τ.Κ. Ζαγκλιβερίου της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά
 2. Να υπάρχει άμεση πρόσβαση από κεντρικό δρόμο
 3. Να εκτείνεται σε ένα επίπεδο και να είναι ισόγειο
 4. Η συνολική καθαρή του επιφάνεια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 τ.μ.
 5. Να διαθέτει έναν ενιαίο χώρο εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος δραστηριοτήτων
 6. Να διαθέτει χώρο/χώρους υγιεινής (WC)
 7. Να διαθέτει ή να μπορεί να διαμορφωθεί ένας χώρος κουζίνας για να λειτουργεί ως κυλικείο
 8. Να διαθέτει επαρκή ανοίγματα ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις φυσικού φωτισμού και να είναι απαλλαγμένο από υγρασία και άλλους μύκητες
 9. Να διαθέτει αύλειο χώρο για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων κατά τους θερινούς μήνες.
 10. Να είναι κατάλληλο και νόμιμο για τη χρήση που προορίζεται, ήτοι για χρήση Κ.Α.Π.Η. Ο εκμισθωτής υποχρεούται μέχρι την παράδοση του μισθίου να αναθεωρήσει την οικοδομική άδεια σύμφωνα με την χρήση για την οποία το εκμισθώνει και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό, εφόσον η τελευταία είναι διαφορετική ή να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ιδίου και ενός ιδιώτη μηχανικού, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, ότι α) δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης για το συγκεκριμένο ακίνητο ή β) αν απαιτείται, θα αναθεωρήσει την άδεια μέχρι την παραλαβή του ακινήτου
 11. Να διαθέτει όλα τα παραπάνω ή να υπάρχει δυνατότητα με εργασίες να προσαρμοστεί στα παραπάνω. Οι αναγκαίες εργασίες θα πρέπει να μπορούν να υλοποιηθούν εντός ενός μήνα, δυνατότητα που θα κρίνει η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7 του π.δ. 270/1981)

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού.

Προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων και των σχετικών εγγράφων που αποδεικνύουν την κατάσταση και την καταλληλότητα του κτιρίου στην Υ.Κ.Π.Α.Α.Π του Δήμου Λαγκαδά, ορίζεται διάστημα είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στις 18/05/2018, ήτοι Δευτέρα 11-06-2018 ,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον 4ο όροφο του κτιρίου στέγασης των διοικητικών υπηρεσιών της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά (Χρ. Σμύρνης 20, Λαγκαδάς).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της υπ΄ αριθμ. 02/1546/ΑΔΑ.6Μ3ΩΟΛ53-ΧΔΝ, αναλυτικής Διακήρυξης του Προέδρου του Δ.Σ. Πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια της Δημοπρασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 23940 20323, 23940 20841 FAX: 23940 20369, ταχ. διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 29, Λαγκαδά.

Για την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ και ολόκληρη την διακήρυξη εδώ.

Ακολουθήστε μας στο FB

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.